Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

14:17 09-11-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Poradnik wychowawcy , Wychowanie , Zarządzanie Oświatą

Dzisiaj przypominamy, w jaki sposób w szkołach powinno konstruować się Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który wraz z wybranymi na dany rok szkolny programami nauczania stanowi podstawę edukacji.

Tworząc program wychowawczo-profilaktyczny opieramy się na następujących podstawach prawnych:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz.1082)

Art. 26 - program wychowawczo-profilaktyczny

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo--profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.

 

  1. 1.               ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. Z 2015 r. ,poz. 1249 ze zm.)

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny to efekt porozumienia Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców, zgodnie z kompetencjami Rady Rodziców (UPo)

 

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26

 

Przykład:

 

POROZUMIENIE
ZAWARTE POMIĘDZY RADĄ PRDAGOGICZNA A RADĄ RODZICÓW W SPRAWIE ustalenia
PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2. W WARSZAWIE na rok szkolny 2021/22

 

Protokół

porozumienia Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców na temat programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

                                

Na spotkaniu w dniu …....................r., zawarto porozumienie się w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści wychowawczo-profilaktyczne skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Program będzie obowiązywał w roku szkolnym 2021/22/

  

 

Podpisy:

 Reprezentanci RP                                                                    Reprezentanci RR

 

1.................................................                                                 1.................................................

2.................................................                                                 2.................................................

3.................................................                                                 3................................................

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWA KONSTRUKCJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO.

 

1.  Wstęp do programu wychowawczo-profilaktycznego /z uwzględnieniem udziału rodziców i uczniów w jego tworzeniu, uwzględnieniem wyników przeprowadzonej diagnozy, uświadomieniem roli rodziny w realizacji zadań tego programu, sposobów  monitorowania i diagnozowania problemów, podaniem podstaw prawnych/

Szczególnie ważnym elementem będzie uwzględnienie zagrożeń wynikających z okresu pandemii oraz jej skutków dla zdrowia psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz ich rodziców oraz nauczycieli.

2.  Krótka charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego. TU warto sięgnąć do wyników badań ogólnopolskich oraz własnych – diagnoza stanu przeprowadzana w końcówce ubiegłego roku szkolnego, przed powrotem uczniów do stacjonarnej szkoły.

3.  Ustalenie wartości uznawanych przez społeczność szkolną – ze zwróceniem uwagi na wartości podkreślane w tegorocznych głównych kierunkach polityki oświatowej państwa

4.  Model /sylwetka/ absolwenta.

5.  Cele ogólne programu.

6.  Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego.

7.  Ustalenie planu działań. wychowawczo - profilaktycznych /mogą być tabele lub forma opisowa według wzoru: zadanie do realizacji, sposób realizacji, odpowiedzialni, terminy, uwagi./

8.  Oczekiwane efekty.

9.  Sposoby ewaluacji.

 

W programie można umieścić tradycje i obrzędowość, ustalenie kalendarza świat i uroczystości   i możliwości wykorzystania ich w aspekcie wychowawczym, określenie strategii wychowawczo-profilaktycznej, nieodłącznym elementem programu są szkolne procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, znane uczniom i rodzicom.

 

Z rozporządzenia zmieniającego z dnia 22 stycznia 2018 r.  wynika, iż w programie wychowawczo-profilaktycznym należy uwzględnić:

 

1)     kształtowanie u uczniów i wychowanków postaw prospołecznych, w tym przez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym oraz zaangażowaniu w działalność podmiotów takich jak: organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;

 

2)     realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

 

3)     włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

 

4)     współpracę szkół i placówek, przy prowadzeniu działalności zapobiegającej narkomanii i uzależnieniom  z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, państwowymi wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, Policją, pracodawcami oraz  podmiotami, takimi  jak: organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;

 

5)     konieczność przeprowadzenia  diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka,  ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, dotyczącej uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki, opracowywana we współpracy z podmiotami, o których mowa w pkt.4, w każdym roku szkolnym, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego;

 

6)     działania  wynikające z diagnozy, szkoła lub placówka uwzględnia w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub placówki;

 

7)     na podstawie diagnozy, nauczyciel lub wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki wybiera formę, w której realizuje działalność, wychowawczo -profilaktyczną, uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy, z tym, że w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych prowadzi działania, we współpracy z przedstawicielem lub przedstawicielami państwowych wojewódzkich i państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, Policji lub podmiotów, posiadających doświadczenie w prowadzeniu tych działań, w szczególności w realizowaniu programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego;

 

8)     w działalności wychowawczo-profilaktycznej mogą brać udział rodzice, opiekunowie, specjaliści oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, placówek doskonalenia nauczycieli, podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, państwowych wojewódzkich  i państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, Policji, pracodawców, podmiotów typu organizacje pozarządowe, w tym harcerskie, z tym że w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych szkoła lub placówka prowadzi działania oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności we współpracy z państwowymi, wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, Policją lub podmiotami, prowadzącymi specjalistyczną pomoc, zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym;

 

9)     działalność profilaktyczna powinna być realizowana z uwzględnieniem form i działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

 

Krystyna Budzianowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x