Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zostań dyrektorem szkoły…

Zostań dyrektorem szkoły…

11:27 16-05-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kategoria: Rozwój osobisty , Zarządzanie Oświatą

Myślisz o wystartowaniu w konkursie na dyrektora szkoły? Chcesz wiedzieć, jakie wymogi formalne musi spełnić kandydat na stanowisko dyrektora szkoły? Zapraszamy do lektury artykułu naszego eksperta, Dyrektora IK Eko-Tur, Artura Foremskiego

Przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły należy przede wszystkim należy szczegółowo zapoznać się z aktualnym rozporządzeniem MEiN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek oraz z rozporządzeniem w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Przede wszystkim należy:

- złożyć wymaganą przepisami prawa dokumentację (oświadczenia, życiorys, niezbędne zaświadczenia, kopie dokumentów kandydata poświadczających niezbędne wymagania),

- złożyć koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki.

 

Ważne!

 

W przypadku oświadczeń i innych dokumentów wymaganych w rozporządzeniu należy pamiętać o podstawowej zasadzie: PODPISUJEMY KAŻDY DOKUMENT!

 

Przed złożeniem swojej oferty warto samemu sprawdzić dwa razy kompletność i właściwość dokumentów pod względem formalnym (z „odhaczeniem” każdego wymaganego w ogłoszeniu dokumentu, sprawdzeniem potwierdzeń kopii, itp.). Nie zaszkodzi poprosić kogoś innego o sprawdzenie kompletności i przeczytanie CV oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły.

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ DYREKTOREM SZKOŁY?

 

 

Minister Edukacji Narodowej (od 2020 Minister Edukacji i Nauki) rozporządzeniem określił wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora placówki oświatowej (najważniejsze zapisy):

 

 • stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.
 • kandydata na stanowisko dyrektora placówki, wyłania się w drodze konkursu.
 • jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący, powołuje na stanowisko dyrektora placówki ustalonego przez siebie kandydata.
 • do czasu powołania na stanowisko dyrektora placówki, organ prowadzący placówkę może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora placówki wicedyrektorowi albo innemu pracownikowi tej placówki.

Stanowisko dyrektora placówki może zajmować osoba:

 • ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • otrzymała co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy
 • która posiada staż pracy określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 1f;
 • która posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

Kolejne wymogi dotyczące kandydata:

 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.3)), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;”,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie była karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 Kodeksu pracy.

Zapraszamy na drugą część artykułu już w najbliższą środę

Artur Foremski

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x