Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Co dyrektor szkoły branżowej robi w czasie wakacji…

Co dyrektor szkoły branżowej robi w czasie wakacji…

09:36 18-08-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące , Nauczyciele

Kategoria: Prawa i obowiązki w szkole , Wicedyrektorzy , Prawo oświatowe

Kalendarz ogłasza drugą połowę wakacji. Dla jednych czas wakacyjnego odpoczynku to polskie morze, góry lub Mazury, dla innych - przestrzenie służbowego biurka i laptopa

 

Co dyrektor szkoły branżowej robi w czasie wakacji…

 

Kalendarz ogłasza drugą połowę wakacji. Dla jednych czas wakacyjnego odpoczynku to polskie morze, góry lub Mazury, dla innych -  przestrzenie służbowego biurka i laptopa. W obu przypadkach podróże wymagają planów, ale chyba tylko w jednym są spełnieniem letnich marzeń..

„Udane wakacje nauczycieli, czas wypoczynku, relaks„ – to terminy, które straciły świeżość i aktualność, ot, kolejny mit o pracy w oświacie (kolejny obok wyimaginowanych kwot tzw.  świetnych nauczycielskich zarobków).

 

A co w tym czasie robi dyrektor szkoły?

Przyjrzyjmy się tegorocznej dyrektorskiej pocztówce z wakacji… .

 

Za nami lipiec, czyli:

 1. Sporządzenie podsumowania analiz wewnątrzszkolnych.
 2. Przedłożenie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów - termin upływa 10.07.2020 r.( Podstawa prawna: § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.06.2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890).
 3. Egzamin ósmoklasisty i  maturalny w terminie dodatkowym; (Podstawa prawna: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku).
 4. Ustalenie terminów i przebiegu remontów obiektu szkolnego i przedszkolnego – na podstawie wyników kontroli.(Terminy ustalają organ prowadzący i dyrektor szkoły); Podstawa prawna: art. 61 pkt 1art. 62 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
 5. Archiwizowanie niektórych akt szkoły/przedszkola dotyczących przebiegu procesu nauczania. (Podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246);
 6. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego - zadanie dyrektora szkoły i przedszkola. (Podstawa prawna: art. 9g ust. 1-3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
 7. Postępowanie rekrutacyjne- zakończenie w sierpniu  ( Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne).                

Sierpień dla dyrektora szkoły był zawsze miesiącem wyjątkowym i… wyjątkowo pracowitym. Trzeba zamknąć jeden rozdział, podsumować rok szkolny, który minął i zaplanować nowy rok szkolny, ale… jaki ?

Jeszcze nigdy dyrektor szkoły nie stał na tak niepewnym gruncie co do charakteru i formy nowego roku szkolnego. Wprawdzie minister zapowiada od 1 września powrót do kształcenia stacjonarnego, jednak równocześnie przewiduje się stworzenie przepisów, które umożliwią przejście na nauczanie zdalne w sytuacji, gdy w placówce pojawią się ogniska nowych zachorowań .

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego powinno być poprzedzone posiedzeniem rady pedagogicznej, zgodnie z art.69 ust.5 u.p.o, który zobowiązuje dyrektora szkoły do zwołania rady pedagogicznej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jej celem jest zaplanowanie organizacji nowego roku szkolnego i zakończenie mijającego.

Dla rozwiania wątpliwości, czy dyrektor może zobowiązać nauczycieli do pracy w trakcie ferii letnich i zimowych, należy przywołać art.64, ust.2,pkt.2 ustawy Karta Nauczyciela, wedle którego dyrektor ma takie prawo, w związku z działaniami związanymi z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem do nowego roku szkolnego.

Ustalenie terminu takiej narady nie jest zadaniem prostym, gdyż musi uwzględnić wiele czynników: ustalenia z narady z dyrektorami szkół i placówek w danym województwie, organizowanych przez kuratorów oświaty (kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zadania z planu nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji i kontroli zewnętrznej oraz monitorowania); spotkań z organami prowadzącymi; termin zakończenia egzaminów poprawkowych - ostatni tydzień ferii letnich (  §  16 ust.4 rozporządzenia MEN z 22 .02.2019 r w sprawie oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych)

Po ustaleniu terminu musimy pamiętać, że zebranie plenarne rady pedagogicznej odbywa się w celu:

1)     omówienia organizacji pracy i zatwierdzenia planu pracy szkoły, opracowania planu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, z uwzględnieniem celów i zadań szkoły oraz harmonogramu uroczystości i kalendarza imprez szkolnych,

2)     zaopiniowania dokumentów związanych z organizacją pracy szkoły ,

3)      powołania zespołów wychowawczych, przedmiotowych, planu dyżurów nauczycielskich i innych.( Podstawa prawna: art. 69 ust. 4-6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe)

Ponadto, dyrektor szkoły i przedszkola na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej (na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły i przedszkola) zobowiązany jest do przedstawienia wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (Podstawa prawna: § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w zw. z art. 69 ust. 7 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe)

Inne czynności dyrektora podejmowane w sierpniu:

 1. Wystąpienie do kuratora oświaty o zgodę na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć (Podstawa prawna: art. 10 ust. 7 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela).
 2. Ustalenie – na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły – z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (Podstawa prawna: art. 110 ust. 4 w zw. z art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe).
 3. Przydział zajęć edukacyjnych i innych zadań nauczycielom. (Podstawa prawna: art. 68 ust. 5 w zw. z art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe).
 4. Wydawanie zgody na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym ( Podstawa prawna: art. 86 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe- prezydencki  projekt zmian).
 5. Dokonanie przeglądu stanu technicznego i sanitarnego budynku, ocena szkoły pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Przekazanie - przed rozpoczęciem roku -do organu prowadzącego protokołu przeglądu BHP higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. (Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, art. 214 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach)
 6. Podjęcie ostatecznej decyzji o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 30.06 danego roku. A także przygotowanie zmian dokumentów określających wysokość wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy dla nauczycieli, którzy do 31.08 pozytywnie zakończyli postępowanie na wyższy stopień awansu zawodowego.  (Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela)

To tylko niektóre z wakacyjnych zadań i obowiązków dyrektora szkoły, oczywiście poza pilnym śledzeniem nieustannych zmian prawa oświatowego.

Wspomniane powyżej zagadnienia dotyczące sprawozdania i wniosków z nadzoru, planowania pracy nowego roku szkolnego czy awansu nauczyciela ze względu na obszerny charakter nie zostały rozwinięte w tym artykule, ale stanowią element oferty szkoleniowej naszej firmy. Serdecznie zapraszam do skorzystania z fachowej merytorycznej pomocy ekspertów i zapraszam na naszą bezpłatną konferencję sierpniową:  Zadania dyrektora szkoły branżowej w nowym roku szkolnym  2020-2021.

 

 

 

Anna Dudek-Janiszewska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x