Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Dokumentowanie spotkań z rodzicami w szkole

Dokumentowanie spotkań z rodzicami w szkole

09:53 31-01-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

Większość zebrań z rodzicami jest planowa (np. ujęta w kalendarzu szkolnym), ale może zaistnieć potrzeba zorganizowania zebrania doraźnego. Zebrania planowe mają temat/tematy stałe, zależne od okresu roku szkolnego i przyporządkowane im zagadnienia, tematy, komunikaty. Każde zebranie ma zazwyczaj także sprawy różne do omówienia.

Większość zebrań z rodzicami jest planowa (np. ujęta w kalendarzu szkolnym), ale może zaistnieć potrzeba zorganizowania zebrania doraźnego. Zebrania planowe mają temat/tematy stałe, zależne od okresu roku szkolnego i przyporządkowane im zagadnienia, tematy, komunikaty. Każde zebranie ma zazwyczaj także sprawy różne do omówienia.

Na przykład: zgodnie z art. 44b ust. 8 i 9 ustawy o systemie oświaty nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

a)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)     warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych.

Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

a)     warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

b)     warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Przegląd możliwych do zastosowania metod dokumentowania zebrań z rodzicami

Protokół zebrania – jest to najbardziej formalny, profesjonalny sposób dokumentowania zdarzeń. Ma największą wartość dowodową. Konstruując protokół zebrania można (ale nie trzeba) wzorować się na zasadach sporządzania protokołu określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby (art. 68 § 1). Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokole (art. 68 § 2).

Podczas zebrania może być przeprowadzona dyskusja (wówczas mogą być sformułowane wnioski), może być zbiorowe podejmowanie decyzji przez rodziców (wówczas ważny jest wynik głosowania, ustalenie wspólnego stanowiska, itp.), itp. Te i podobne zdarzenia powinny być odnotowane w protokole. Można przygotować schemat protokołu (stałe punkty), aby zapewnić jednolite, uporządkowane informacje. Zamiast odczytywania protokołu stosowana bywa praktyka sporządzania wydruku protokołu i przedłożenia go kolejno wszystkim zebranym do zapoznania się z treścią i podpisania go.

Notatka z zebrania –  jest uproszczoną formą protokołu. Sporządza ją np. nauczyciel prowadzący zebranie, dołączając listę osób uczestniczących w zebraniu. Notatka zawiera zazwyczaj wskazanie kto ją sporządził, kto uczestniczył np. w zebraniu, na jaką okoliczność jest sporządzona, jakie wnioski sformułowano/jakie ustalenia poczyniono. Do notatki z zebrania nauczyciel dołącza listę rodziców uczestniczących w zebraniu.

Wpis do dziennika lekcyjnego w miejscu dedykowanym na kontakty z rodzicami i/lub zebrania z rodzicami ─ z uwagi na małą ilość miejsca w dzienniku pozwala na odnotowanie tematu/tematów zebrania, ewentualnie jego najważniejszej kwestii. Oddzielnie gromadzone są listy osób uczestniczących w zebraniu.

Sposób dokumentowania powinien być określony w statucie szkoły .

  PRZYKŁAD ZAPISU W STATUCIE :

Wychowawcy klasy gromadzą i przechowują przez okres cyklu edukacyjno – wychowawczego następującą dokumentację:

1) plan pracy wychowawczej na każdy rok szkolny,

2) wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym,

3) protokoły z zebrań z rodzicami uczniów z listą obecności,

4) potwierdzone pisemne informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych

oraz nagannej ocenie zachowania..

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  – art. 44b ust. 8 - 9,

2)     Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) - art. 68 § 1 - 2.

 

OGÓLNE ZASADY DOKUMENTOWANIA

 

Art. 14. § 1. Kpa

Art. 35. § 1. Kpa

Art. 100 kodeksu pracy

Zasada pisemności

Terminy załatwiania spraw:

a)     bez zbędnej zwłoki,

b)     nie dłużej niż w ciągu miesiąca, 

c)     sprawy szczególnie skomplikowane -
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania

Terminy wynikające z:

a)      przepisów szczególnych
(np. rozporządzenie
w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania, ustawa
o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej);

b)      wewnętrznych przepisów obowiązujących w szkole (np. statut, regulamin pracy, regulaminu rady pedagogicznej, instrukcja kancelaryjna, zarządzenia dyrektora szkoły),

c)     poleceń pracodawcy – ich realizacja wynika z obowiązków pracownika

 

 

PRZYKŁAD NOTATKI

 

Warszawa, dn. ………………….

 

Notatka z rozmowy przeprowadzonej z Panią/Panem/Państwem ……………………………………………..dotyczącej ucznia/uczennicy ……………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania: …………………………………………………………………….

Numer telefonu rodziców (prawnych opiekunów):

służbowy: …………………………..,

domowy: ……………………………,

komórkowy: …………………………

 

Obecni podczas rozmowy:

 1. ………………………………………………………………………..,
 2. ………………………………………………………………………..,
 3. ………………………………………………………………..………,
 4. ………………………………………………………………..………,
 5. ………………………………………………………………..………,
 6. ………………………………………………………………….…… .

 

Ustalenia:

 1. ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….........................................................
 2. ………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………….....................
 3. ………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………….....................
 4. ……………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………..................
 5. …………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………………………………...................

 

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Termin następnego spotkania: …………………………………………………..

 

 

Podpisy osób obecnych podczas rozmowy:

 

1……………………….

2……………………….

3………………………

 

Anna Dudek-Janiszewska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x