Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ NIK alarmuje w sprawie bezpieczeństwa w polskich szkołach!!!

NIK alarmuje w sprawie bezpieczeństwa w polskich szkołach!!!

08:33 17-02-2016

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące , Nauczyciele

Kategoria: Bezpieczeństwo w szkole , Prawo oświatowe , Wychowanie , System oświaty

Z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli została przeprowadzona kontrola nt. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej – w latach szkolnych 2011/2012

Celem kontroli było dokonanie oceny działalności szkół publicznych różnych typów oraz organów prowadzących te szkoły w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży.

Ocena dotyczyła w szczególności:

1)        realizacji przez szkoły zadań w zakresie przeciwdziałania przejawom patologii wśród dzieci i młodzieży,

2)        realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w zakresie przeciwdziałania przejawom patologii wśród dzieci i młodzieży,

3)        realizacji wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli sformułowanych po kontroli przeprowadzonej w 2007 r.

Stwierdzono, że podejmowane przez szkoły i gminy działania profilaktyczne nie doprowadziły do spadku zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Podstawową przyczyną tego stanu było:

1)        niedopasowanie podejmowanych przez szkoły i gminy działań profilaktycznych do zagrożeń – prowadzono je na podstawie szkolnych programów profilaktycznych
i wychowawczych, w których nie rozpoznano wszystkich potrzeb dzieci i młodzieży;

2)        minimalne wykorzystanie programów wskazanych w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego;

3)        niewystarczające przygotowanie kadry nauczycielskiej do podejmowania skutecznych działań, a przede wszystkim do identyfikowania ryzykownych zachowań uczniów.

Ponadto gminy nierzetelnie kontrolowały realizację obowiązku nauki, a także nieprawidłowo wykorzystywały środki na cele związane z realizacją gminnych programów profilaktyki.

Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach wymaga podjęcia przez różne resorty systemowych i długofalowych działań. Ich celem powinno być stworzenie rozwiązań, które zwiększą skuteczność procesów wychowawczych i profilaktycznych w szkołach oraz doprowadzą do ograniczenia występujących zjawisk patologicznych.

Istotne jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli,
a w szczególności umiejętności rozpoznawania skali zagrożeń, projektowania właściwych działań, a następnie oceny ich skuteczności.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na istniejącą od 1 września 2009 r. niespójność przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z zapisami ustawy
o systemie oświaty w części dotyczącej uchwalania programu wychowawczego szkoły
i programu profilaktyki.

 

W związku z przedstawionymi ocenami i uwagami Najwyższa Izba Kontroli zaleciła:

Ministrowi Edukacji Narodowej:

1)        kontynuowanie działań mających na celu wzmocnienie skuteczności systemu przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród uczniów i młodzieży szkolnej;

2)        wyeliminowanie niespójności przepisów:

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

Burmistrzom i prezydentom miast:

1)        wykorzystywanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

2)        zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze świetlicy;

3)        przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej realizowanych programów społecznych;

4)        zwiększenie nadzoru nad realizacją przez uczniów obowiązku nauki;

Dyrektorom szkół:

1)        formułowanie w szkolnych programach wychowawczych i profilaktycznych celów oraz zadań w sposób umożliwiający dokonanie – na podstawie mierników skuteczności – oceny stopnia ich realizacji;

2)        monitorowanie oraz ocenę efektów działań wychowawczych i profilaktycznych
z uwzględnieniem ich skuteczności oraz adekwatności;

3)        wykorzystywanie programów ocenionych w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego;

4)        zwiększenie udziału nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego dotyczących rozpoznawania zjawisk patologicznych oraz projektowania i ewaluacji właściwych działań.

Raport NIK-u wykazał szereg nieprawidłowości i pokazał najczęstsze patologie w polskich szkołach. Wynik kontroli jest wezwaniem do działania w sytuacjach:

  • agresji rówieśniczej – zarówno słownej jak i fizycznej,
  • wywierania presji, nacisku, manipulacji - „stawiania granic”,
  • konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • pożaru, zagrożenia atakiem bombowym oraz w momencie pojawienia się w szkole

osoby z bronią.

Bardzo ważne jest, aby szkoły miały wypracowane procedury, które zmniejszą potencjalne zagrożenia, zwiększając maksymalnie bezpieczeństwo dzieci.

Beata Jeziorska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x