Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Nowe „egzaminy zawodowe”

Nowe „egzaminy zawodowe”

08:16 15-01-2014

Kategoria: System oświaty

Uczysz w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej? Masz syna lub córkę w wymienionym typie szkoły? Jeśli tak, musisz przeczytać ten artykuł!

Już wkrótce styczniowa sesja zimowa, w której zostaną przeprowadzone egzaminy zawodowe. Egzamin zawodowy obejmuje zarówno uczniów, którzy realizują starą podstawę programową, jak i tych uczących się według nowej podstawy programowej wprowadzonej od 1 września 2012 roku. Aby odróżnić te dwa egzaminy, znacząco odmienne, określa się je mianem „stary egzamin zawodowy” i „nowy egzamin zawodowy”.

Chciałbym przedstawić  pokrótce założenia nowego egzaminu zawodowego, gdyż stary egzamin będzie obowiązywał tylko do 2017 roku.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 poz. 7) z dnia 23 grudnia 2011 r., wprowadziło nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, w której wyodrębniono 252 kwalifikacje w 200 zawodach.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 lutego 2012 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 12.03.2012 r., Nr 0, poz. 262), stary egzamin - potwierdzający kwalifikacje zawodowe - został zastąpiony nowym egzaminem - potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, a przypomnę tylko, że dany zawód może składać się z 1, 2 lub 3 kwalifikacji. Oznacza to, że trzeba zdać wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w konkretnym zawodzie, a ponadto ukończyć określony typ szkoły, aby otrzymać właściwy dla typu kształcenia tytuł zawodowy.

Nowy egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla:

l    uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,

l    absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,

l    osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,

l    osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego:

l    z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego

l    z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi (w tej formie egzamin może być przeprowadzany tylko do dnia 31 sierpnia 2017 r.)

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko to powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w zakresie kwalifikacji, z której odbywa się ten egzamin.

Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego, na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w Informatorze o egzaminie, potwierdzającym kwalifikacje w określonym zawodzie, przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań z testu )

oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Należy zaznaczyć też, że egzaminy, potwierdzające wszystkie wymagane kwalifikacje w zawodzie dla uczniów szkół zawodowych, techników i szkół pomaturalnych, muszą odbyć się przed ukończeniem kształcenia w danym typie szkoły. Uczniowie otrzymują automatycznie określony tytuł zawodowy po zakończeniu kształcenia w szkole i zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w kształconym zawodzie.

Miejscem przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dla:

l    uczniów szkół zawodowych i techników oraz słuchaczy szkół pomaturalnych - szkoła, do której uczęszczają,

l    absolwentów powyższych szkół - szkoła do której uczęszczali,

l    absolwentów Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego  - w ośrodku egzaminacyjnym, wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Aby jednak przystąpić do tego egzaminu trzeba obowiązkowo złożyć pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu, potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie, przynajmniej
na 4 miesiące przed ogłoszonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej terminem takiego egzaminu.

Marek Chęciński

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x