Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Obowiązki dyrektora szkoły na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Obowiązki dyrektora szkoły na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

21:47 24-03-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kategoria: Bezpieczeństwo w szkole , Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

Prezentujemy Państwu szczegółowe obowiązki dyrektorów szkół wynikające z najnowszego rozporządzenia MEN na temat czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Od 11 marca br. obowiązuje (znowelizowane 20 marca br.) Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dokument ten nakłada na dyrektorów szkół szereg obowiązków, głównie związanych z organizacją zdalnego nauczania. Za co konkretnie odpowiedzialna jest osoba zarządzająca placówką oświatową?

 Na mocy rozporządzenia dyrektora szkoły zobowiązano do:

1) przekazania  uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły/placówki  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania,

2) koordynowania  współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, 

3) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych,

4) ustalenia, we współpracy z nauczycielami, sposobu  monitorowania postępów uczniów oraz sposobu  weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

5) ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu  ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także warunków i sposobu  zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych; 

6)  ustalenia warunków, sposobu i terminu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych, w których przeprowadzane są te egzaminy,

7) ustalenia sposobu  dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;

8) wskazania, we współpracy z nauczycielami, źródeł  i materiałów niezbędnych  do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

9) zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazania im informacji o formie i terminach tych konsultacji;

10) ustalenia z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.  Dyrektor szkoły organizujący pracę zdalną uczniów musi uwzględnić zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinien uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do  czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną.

W  szczególności pod uwagę wziąć należy:

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

3)  możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku  umysłowego w ciągu dnia,

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

W rozporządzeniu wskazano także obowiązki organu nadzoru pedagogicznego w zakresie nadzoru nad tym kształceniem (§ 6 ust.1) oraz organu prowadzącego w zakresie wspomagania szkół w realizacji tego zadania (§ 6 ust. 2).

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x