Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Odpowiedzialność nauczyciela

Odpowiedzialność nauczyciela

08:30 02-06-2014

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawa i obowiązki w szkole , Prawo oświatowe

Jakie są obowiązki nauczycieli? W jakich sytuacjach nauczyciel może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej.

Obowiązki nauczycieli

Zgodnie z art. 6 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel jest zobowiązany:

 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

W art. 15. ustawy Karta Nauczyciela są także sformułowane obowiązki nauczyciela. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według następującej roty:

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej." (…)

Poniżej przedstawiam przykłady uchybienia godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela :

 • stosowanie przemocy fizycznej lub przemocy psychicznej (w stosunku do uczniów lub nauczycieli i pracowników szkoły),
 • wyśmiewanie, dokuczanie, szykanowanie,
 • czyny nierządne, molestowanie seksualne,
 • szantaż, korupcja,
 • narażenie uczniów na utratę zdrowia,
 • wykorzystywanie stosunku zależności w celu wymuszania pożądanych zachowań i działań,
 • niska kultura słowa (agresja słowna, wulgarne słownictwo),
 • poświadczenie nieprawdy, fałszowanie dokumentów,
 • czerpanie korzyści materialnych,
 • udzielanie niedozwolonej pomocy uczniom podczas sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych,
 • nieetyczne zachowania (np.: nieprzestrzeganie tajemnicy rady pedagogicznej, oszczerstwa),
 • brak nadzoru nad uczniami w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • propagowanie rasizmu, szerzenie nienawiści,
 • brak reakcji na łamanie prawa przez nauczycieli i uczniów,
 • wykorzystywanie cudzych materiałów, programów bez zgody ich autora (plagiaty)
 • porzucenie pracy,
 • prawomocne skazanie za przestępstwo

Kary dyscyplinarne

Kary dyscyplinarne określone są w art. 76 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

1. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są :

 1. nagana z ostrzeżeniem,
 2. zwolnienie z pracy;
 3. zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania;
 4. wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

2. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna

Porównanie odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej

 

Odpowiedzialność porządkowa

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Rodzaje kar

Upomnienie
Nagana
Kara pieniężna (przy zachowaniu 90% wynagrodzenia)

Nagana z ostrzeżeniem
Zwolnienie z pracy
Zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania
Wydalenie z zawodu

Kto orzeka karę

Pracodawca (dyrektor placówki) po uprzednim wysłuchaniu pracownika

Komisja Dyscyplinarna przy Wojewodzie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego na rozprawie

Zatarcie prawomocnej kary

Z mocy prawa – po roku nienagannej pracy (wcześniej z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek zakładowej organizacji związkowej)

kara nagany i zwolnienia z pracy – po upływie 3 lat od ukarania, kara zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim – po 6 latach

 

Warto zwrócić uwagę, że wielu sytuacjom, związanym z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli,  można zapobiegać. Rozmawiać,  wyjaśniać, prowadzić mediacje. Starać się rozwiązywać konflikty, aby nie mogły się rozwijać. 

Jolanta Różycka - Od blisko 30 lat jest związana z warszawską oświatą jako nauczyciel i dyrektor gimnazjum; od 2006 roku bierze udział w pracach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej (od1.12.2010 jest jej przewodniczącą). Jest także ekspertem komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty a także Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności „Bilinguis”.

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x