Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – co nowego?

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – co nowego?

09:01 16-10-2017

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: System pomocy psychologiczno-pedagogicznej , Podstawa programowa , Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Od początku bieżącego roku szkolnego obowiązują nowe akty prawne regulujące organizację, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, obejmujące również kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

W tym obszarze zasadnicze zmiany dotyczą:

- funkcjonowania zespołu powołanego do organizacji i udzielania wsparcia uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

- zapisów związanych z treścią indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,

- sposobu dokonywania i dokumentowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Temu ostatniemu zagadnieniu w tym krótkim tekście, poświęćmy chwilę uwagi.

Czym jest wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia i jaką rolę odgrywa w organizowaniu edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na różnorodne niepełnosprawności?

Najbardziej  odpowiednim określeniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia jest „suma wiedzy wszystkich osób pracujących z konkretnym uczniem na temat poziomu jego funkcjonowania w różnych sferach w tym konkretnym czasie”.

Oczywiście zespół dysponuje wiedzą pochodząca z zapisów w orzeczeniu, ale warto pamiętać, iż orzeczenie zostaje wydane często na okres kilku lat i przedstawia informację o stanie badanego uczniu właśnie w tym czasie, w którym zostało przygotowane. Ale przecież uczeń „nie stoi w miejscu” – w jednym obszarze następuje rozwój, w innym mamy do czynienia z stagnacją, a czasami niestety również z regresem. Stąd właśnie potrzeba ocenienia tego najbardziej aktualnego stanu, aby cele edukacyjne i terapeutyczne znalazły się we właściwej sferze – nie były zbyt łatwe lub zbyt trudne do osiągniecia przez ucznia.

Każdy z członków zespołu – oraz rodzice wraz z ewentualnie zaproszonymi osobami, posiada własne obserwacje, spostrzeżenia, wnioski, informacje o deficytach, mocnych stronach, potencjale, zainteresowaniach ucznia – w zależności od tego, jaką rolę odgrywa w procesie dydaktyczno - wychowawczo – terapeutycznym. Toteż dokonanie uwspólnienia tej wiedzy, wzajemna jej wymiana, pozwala jak najpełniej ocenić potrzeby i możliwości ucznia.

To właśnie rola wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – przełożyć aktualną wiedzę na zapisy w realizowanym (przygotowywanym) indywidualnym programie.

Aktualne rozporządzenia, jak i poprzednie, nie precyzują formy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: karta, zeszyt, arkusz. Natomiast określono „zawartość” – dopisując słowo „w szczególności”, które sugeruje, że nie jest to katalog zamknięty i zespół może wpisać również inne elementy, które uznaje za zasadne z punktu widzenia podniesienia efektywności pracy z konkretnym uczniem. Zapis w akcie prawnym określa, że wielospecjalistyczna oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględnia:

  • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
  • w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela,
  • przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – wspólnie z grupą,
  • efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

Tak więc dość szczegółowo określono, jakie zapisy powinny znaleźć się w tym dokumencie.

Warto również przypomnieć, iż dotychczas rodzic nie otrzymywał kopii wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – otrzymywał tylko na swój wniosek kopię ipetu. Obecnie określono, iż rodzic może uczestniczyć w spotkaniach zespołu na każdym etapie jego pracy, a więc również wtedy, gdy członkowie zespołu dzielą się swoją wiedzą, opracowując omawiany tu dokument i otrzymują  jego kopię. Nie są zobligowani  do wnioskowania w tej sprawie.

To trudne i odpowiedzialne zadanie postawione przed nauczycielami i specjalistami – jak najbardziej precyzyjnie sformułować swoją wiedzę, ale odwołując się jedynie do konkretnych faktów bądź przykładów z zakresu funkcjonowania ucznia, pomijając własne odczucia, emocje, komentarze i opinie.

Za tydzień przykładowy arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Krystyna Budzianowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x