Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zadania dyrektora szkoły związane z awansem zawodowym nauczycieli

Zadania dyrektora szkoły związane z awansem zawodowym nauczycieli

11:59 11-04-2022

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Awans zawodowy

Zbliża się czas kończenia stażu zawodowego, najczęściej sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciele składają w maju. Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze szkoły w tym zakresie? O tym przeczytacie w naszym dzisiejszym artykule.

Podstawa prawna

Awans zawodowy nauczycieli regulują:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zwana dalej KN,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zwana dalej KPA,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

Dyrektor szkoły udziela nauczycielom odbywającym staż wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w zakresie zasad i warunków dotyczących awansu zawodowego, jest też zobowiązany do zapewnienia nauczycielowi odpowiednich warunków do odbycia stażu

(§ 4 ust. 1 rozporządzenia), w tym:

  1. obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole;
  2. udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego;
  3. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych;

Dyrektor obserwuje ponadto i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia (§ 4 ust. 2 rozporządzenia).

Trzeba również pamiętać, że zgodnie z art. 35 ust. 4 KN nauczycielowi odbywającemu staż ewentualne godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielane wyłącznie za jego zgodą.

 

Przepisy nakładają na dyrektora określone obowiązki wobec zatrudnionych w szkole nauczycieli także po zakończeniu przez nich odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego; dotyczą one m. in. dokumentacji, którą nauczyciel dołącza do wniosku kierowanego do właściwego organu.

 

Zgodnie z zapisem § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia dyrektor szkoły:

wydaje nauczycielowi składającemu wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zaświadczenie o:

-  wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub

- rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie

odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół/placówek , w których nauczyciel odbywał staż,

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

-  przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 KN

ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia stażu albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy.

 

Dyrektor powinien również poświadczyć za zgodność z oryginałem m. in.:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nauczyciela kwalifikacje zawodowe, w tym – kopie dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego, jeśli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit c rozporządzenia,

- kopię aktu nadania posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego,

- kopię sprawozdania nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- kopię oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

 

Przy potwierdzeniu za zgodność z oryginałem kopii sprawozdania nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego można zastosować zasadę obowiązującą dokumenty wielostronicowe; dopuszcza ona możliwość potwierdzenia poprzez zamieszczenie na pierwszej stronie dokumentu klauzuli np. "za zgodność z oryginałem od strony x do strony x” wraz z datą, pełnioną funkcją poświadczającego i jego czytelnym podpisem (albo podpisem nieczytelnym i pieczątką imienną).

 

Jak wszystkie dokumenty wielostronicowe sprawozdanie powinno być zszyte i mieć ponumerowane strony. Kopie innych dokumentów, np. potwierdzających kwalifikacje, potwierdza się poprzez umieszczenie na każdej stronie klauzuli "za zgodność z oryginałem” wraz z datą, pełnioną funkcją poświadczającego i jego czytelnym podpisem (albo podpisem nieczytelnym i pieczątką imienną).

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x