Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zmiany w prawie oświatowym

Zmiany w prawie oświatowym

08:39 31-10-2017

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Recenzje , System oświaty

Dziś trzeci artykuł w cyklu prezentującym zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2017/18. Zapraszamy do lektury przez kolejne trzy tygodnie!

ROCZNY PLAN NADZORU DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA – OMÓWIENIE PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora ……………….. Nr…….w……………………….. na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:

  1. 1.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2017, poz. 1658).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U z 2017, poz. 1611).

Plan uwzględnia (źródła informacji):

  1. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018.
  2. Wnioski kuratora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017.
  3. Wnioski dyrektora szkoły/placówki z nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły za rok szkolny 2016/2017
  4. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Plan nadzoru obejmuje następujące formy:

  1. 1.       Ewaluację wewnętrzną:

a)       przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

      b)  cel ewaluacji: pozyskanie wiedzy o tym, jakie umiejętności kluczowe zdobywa uczeń
na poszczególnych etapach edukacyjnych, w tym ocena wiedzy  i umiejętności uczniów  w zakresie edukacji przyrodniczej, matematycznej, informatycznej, oraz ocena poziomu rozwoju procesów poznawczych
;

c)       termin: listopad 2017 – marzec 2018.

d)      projekt ewaluacji – tworzy zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

2. Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/przedszkola

3. Zakres wspomagania nauczycieli:

a)       diagnoza pracy szkoły:

-        diagnoza pracy szkoły jako zadanie nauczyciela – wybór metod i narzędzi diagnozy,

-        wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów  – realizacji rozwiązań innowacyjnych i eksperymentalnych w pracy z uczniami,

-        wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-        osiągnięcia uczniów w zakresie umiejętności przyrodniczych, matematycznych i informatycznych.

b)       planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego:

-        zapoznanie nauczycieli ze zmianami w przepisach prawa oświatowego, w szczególności wynikających z reformy oświaty,

-        inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

-        kontynuowanie współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, biblioteką pedagogiczną, placówkami doskonalenia nauczycieli,

-        motywowanie nauczycieli do rozwoju w ścieżce awansu zawodowego,

-        współpraca z innymi szkołami w zakresie pracy zespołowej, organizacji zajęć otwartych, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych,

-        inspirowanie do spełniania wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły,

-        inspirowanie do zdobywania nowych kwalifikacji i uprawnień - dofinansowywanie doskonalenia zawodowego – w ramach posiadanych środków i zgodnie z potrzebami szkoły.

c)       prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad:

-        realizowanie w szkole projektów edukacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych,

-        nawiązanie współpracy z instytucjami kulturalnymi działającymi na terenie województwa w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły,

-        udział w konferencjach naukowych,

-        nawiązanie współpracy z uczelnią wyższą, kształcącą nauczycieli wychowania przedszkolnego,

-        organizowanie różnych form doskonalenia nauczycieli (wewnętrznych i zewnętrznych):

4. Plan obserwacji:

Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zadań statutowych na rok szkolny 2017/2018.

 

     5. Zakres monitorowania pracy przedszkola:

-        monitorowanie osiągnięcia celów i realizacji treści z podstawy programowej (analiza uwzględniania treści kształcenia, stopniowania trudności, częstotliwości stosowania w praktyce pedagogicznej oraz projektowania okazji edukacyjnych, służących osiąganiu założonych w podstawie efektów – celów szczegółowych);

-        monitorowanie efektów – próba potwierdzenia, czy i w jakim zakresie uczniowie osiągnęli przewidywane efekty; jak prezentują się te wyniki w ujęciu grupowym i indywidualnym;

-        monitorowanie przez nauczycieli realizacji podstawy programowej w zakresie zalecanych warunków i sposobów .

Halina Szymańska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x